Anemoni pengrwn (John Archer-Thomson)

Amdanom Ni​

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol yn un o’r safleoedd dynodedig morol mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Fel llawer o ardaloedd morol, mae yna amrywiaeth aruthrol o bethau ar waith ar y safle ar unrhyw un adeg, gan gynnwys datblygiad, gweithgareddau hamdden, diwydiant a chadwraeth.

Oherwydd yr amrywiaeth helaeth hwn, rhaid i reolwyr y safle weithio i geisio taro cydbwysedd rhwng y gweithgareddau hyn a cheisio hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ac arfer gorau ymhob gweithgaredd. Y nod yn y pendraw yw helpu gwarchod yr amgylchedd morol a sicrhau ei fod yn parhau i gefnogi’r diddordebau a’r defnyddiau gwahanol niferus.

Craig yr Eglwys, De Sir Benfro (Sue Burton)

Cefndir​

Yn sgil Uwchgynhadledd y Ddaear Rio 1992, gosodwyd bioamrywiaeth yn gadarn ar yr agenda gwleidyddol byd-eang. Mewn ymateb, mabwysiadwyd y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/EEC ar Warchod Cynefinoedd Naturiol a Phlanhigion ac Anifeiliaid Gwyllt). Dyma’r ddeddfwriaeth y tu ôl i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, a chaiff ei chyfleu yng nghyfraith y Deyrnas Unedig trwy’r Rheoliadau Cynefinoedd (Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y diwygiwyd).

Dynodir pob Ardal Cadwraeth Arbennig ar sail cynefinoedd a rhywogaethau penodol, a rhaid eu rheoli mewn ffyrdd sy’n helpu gwarchod y cynefinoedd a’r rhywogaethau hynny.

Nodwyd y safle fel Ardal Cadwraeth Arbennig Bosibl ym mis Mawrth 1995, ac i ddilyn cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus. Cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Ardal Cadwraeth Arbennig Bosibl Ynysoedd Sir Benfro i’r Comisiwn Ewropeaidd fel ymgeisydd Ardal Cadwraeth Arbennig ym mis Hydref 1997. Ailenwyd Ardal Cadwraeth Arbennig Ynysoedd Sir Benfro yn ystod y broses safoni yn 2000, a daethpwyd i’w galw’n Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol. Dynodwyd y safle’n derfynol ym mis Rhagfyr 2004.

Chwistrell fôr serennog (Seasearch - David Kipling)
Sea gooseberry

Ble mae'r safle?

Rhychwant a ffiniau Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol

Kelp forest

Pam mae'r safle'n bwysig?

Mae cadwraeth morol yn effeithio ar bob un ohonom

Skomer

Cadwraeth forol yn Sir Benfro

Dynodiadau ardal forol warchodedig eraill