Gwlithen fôr noethdagellog ar fatiau môr (John Archer-Thomson)

Diweddaru / adrodd am gynnydd

Mae’n hawdd cael eich gorlethu wrth feddwl am bopeth sydd angen ei wneud er mwyn gwella’r amgylchedd. Mae nodi’r hyn y mae angen ei wneud i wella nodweddion bywyd gwyllt y safle yn un peth, ond mae gweithredu’r gweithredoedd yn beth arall. Yn aml, mae hyn y dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael.

Mae adroddiadau cynnydd Grŵp yr Awdurdodau Perthnasol yn tynnu sylw at y cyraeddiadau yn ogystal â thanlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer gwaith y dyfodol. Mae’r rhain ar gael ar y dudalen lawrlwythiadau.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro rhywogaethau a chynefinoedd dynodedig yr ACA. Mae eu hasesiadau o gyflwr y rhain yn bwysig i helpu goleuo’r gwaith o reoli’r safle.

Cyfoeth Naturiol Cymru / Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar gyfer safleoedd morol (EMS)

Lleden goch ar raean mwdlyd cymysg, â’i hanner o dan y dŵr (Sue Burton)